Betondakpannen belangrijk voor reductie CO2 emissie

De milieubelasting van producten wordt steeds onderzocht, we moeten en zijn ook bereid allen een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.

De studie die voor een juiste vergelijking gedaan is bij het Milieu-Instituut in Freiburg tussen de betonnen dakpannen en de keramische dakpannen heeft veel informatie opgeleverd. De vergelijking is gebaseerd op de gehele levensloop, van het ontstaan en de winning van de grondstoffen, de productie en verpakking tot en met het transport. En niet alleen op een enkel punt t.a.v. de milieubelasting, maar op alle potentiële schadelijke effecten voor de lucht, het water en de bodemgesteldheid. De resultaten van deze studie kunnen voor velen een enorme attentiewaarde hebben, waarbij de dakpan niet alleen meer op het uiterlijk bepaalt zal gaan worden maar meer als totaalproduct.

Gunstig is het feit dat zowel de betonnen dakpan als de keramische variant geproduceerd worden voor hetzelfde doel; bescherming tegen weersinvloeden. Daarom worden voor dit vergelijk geen appels met peren vergeleken. Om een juist evenwicht te bepalen zijn de verschillende materiaal en energiestromen systematisch en in genormeerde, wetenschappelijke onderzoekstabellen opgenomen.

Uitwerkingen:
De uitwerkingen in de tests betreffen het broeikaseffect* met de relevante emissies van drijfgas, het verzuringaandeel van de bodem door schadelijke gassen als SO2, het eutrofiëringeffect* met de werking van fosfor en stikstof in de grond en het water plus het foto-oxidatie effect (smog) als hoofdbestanddeel voor de smog die in de zomer zichtbaar wordt alsmede het fijnstof risico effect.

* Broeikaseffect : opwarming van de aarde t.g.v. de toename van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer.
* Eutrofiëring : een verrijking van het water door nutriënten, vooral stikstof- en/of fosforverbindingen, die leidt tot een versnelde groei van algen en hogere plantaardige levensvormen met als gevolg een ongewenste verstoring van het evenwicht tussen de verschillende in het water aanwezige organismen en een verslechtering van de waterkwaliteit

Naast deze uitwerkingen op het milieu zijn completerend ook de cumulatieve energiebehoefte en de winning van de minerale grondstoffen opgenomen.

Samenvatting van de resultaten;

Per 160 m2                    Keramische                      Beton
dakoppervlak                dakpannen                   dakpannen

Broeikaseffect                      3.404 kg.                       1.542 kg.
Energieverbruik                  55.964 Mj.                      16.090 Mj.
Verzuring                                9,4 kg.                           4,5 kg.
Eutrofiëring                            1,13 kg.                         0,49 kg.
Fijnstof                                  9,97 kg.                         4,49 kg.

Beton dakpannen hebben een verbluffend grote voorsprong op de keramische dakpannen m.b.t. de reductie van de milieubelasting.

Met de uitkomsten in de tabel is het eenvoudiger de CO2 emissie voor een doorsnee dak te verduidelijken:

Bij gebruik van betondakpannen wordt met 45% de schadelijke belasting van het broeikaseffect beperkt, in vergelijk met de keramische dakpannen.
Het CO2 gehalte neemt met meer dan factor 2 toe bij gebruik van keramische dakpannen t.o.v. de betondakpannen met als voorbeeldvergelijk een dakoppervlak van slechts 160 m2.
Belangrijkste reden daarvoor, is de veel gunstiger balans in energieverbruik bij de winning van de grondstoffen én de productie van betondakpannen.

Als de beton dakpan nooit was ontdekt, dan was onze atmosfeer 20 miljoen ton aan CO2 rijker geweest ! Liever gezegd; met dank aan de betondakpan is ons milieu minder belast.